Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

Ever Paper Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://everpaper.hu címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. AZ ADATKEZELŐ

Név: Ever Paper Kft.

Székhely: 2013. Pomáz, Vasvári Pál utca 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-229341
Adószám: 32367616-2-13
Telefon: +36 30 841 1944
E-mail: everpaper.co@gmail.com
Honlap: http://everpaper.hu

3. A TÁJÉKOZTATÓBAN TALÁLHATÓ FONTOSABB FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA:

• „Érintett” : bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyek, akikre vonatkozóan
az Adatkezelő hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat kezel.
• „Személyes adat” : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható.
• „Adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha
az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
• „Adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
• „Adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• „Adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett
adatkezelési műveletek összessége;
• „Adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
• „Címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

4. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

4.1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) ;

4.2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a
célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti
céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”) ;

4.3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk („adattakarékosság”) ;

4.4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul
töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”) ;

4.5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”) ;

4.6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás
és bizalmas jelleg”) .

4.7. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”) .

4.8. Mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása,
a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan
és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a munkavállalók
oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata
során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt („Privacy by design”) .

4.9. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú
személyek, a gyermekek személyes adatainak védelmére. Az ő nyilatkozatukhoz a törvényes képviselőjének
hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben
tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény
eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezel. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelése minden szakaszában megfelel a célnak, továbbá az
adatok felvétele és kezelése tisztességesen történik. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak olyan személyes adatot
kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezel.
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt megfelelően tájékoztatja, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatja
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett
személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint
azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő a személyes
adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az
Infotv. 2. § (2) bekezdése alapján, az alapelvek körében az Infotv. 4. § (5) bekezdésében meghatározott következő
kiegészítéssel együttesen kell alkalmazni a Rendeletet: „A személyes adatok kezelését tisztességesnek és
törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett
véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve,
hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés
nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem
kerülhet sor.”

Az Adatkezelő, a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért
kizárólag az azt megadó személy (Érintett) felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget
vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra
tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség
kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő honlapon történő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők
figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal: - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR); - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.) - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

5.1. HONLAP HASZNÁLATA SORÁN KEZELT

ADATOK

Ön a http://everpaper.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül is használhatja, ennek megfelelően a honlap
használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki. A honlap böngészése során keletkező
adatokat az Adatkezelő semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli a konkrét érintetthez köthető módon.

5.2. A http://everpaper.hu HONLAP COOKIE KEZELÉSE
A http://everpaper.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén
kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza, azonban a cookiek segítségével nem valósít
meg személyes adat kezelést. Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13.§/A (3), (4) bekezdései, a 2002/58/EK
irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések, valamint az Ehtv. 155.§ (4) bekezdése
alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt,
cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

5.3. ÜZENETKÜLDÉSHEZ, KAPCSOLATFELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett neve, e-mail címe.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől
információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama: Törlésig.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat leírása: a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára
elérhető úton vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó
kérdésekről. b. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el az everpaper.co@gmail.com e-mail címre. c. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére az everpaper.co@gmail.com e-mail címről – ugyanazon az úton, ahogyan az információkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

5.4. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT

Az Adatkezelő elérhető a Facebook/Instagram közösségi portálon. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi
oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé,
ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A kezelt személyes adatok típusa: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus e-mail címe, érintett
közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye.
Az adatkezelés célja: a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása,
marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő
tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Grt. 6.
§ (5) bekezdése). Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak
követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook/Instagram oldalon található üzenő
falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel,
és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt
található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével
törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére törlésig.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

5.5. A HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok típusa: érintett IP címe, e-mail címe, a hozzájárulás időpontja
Az adatkezelés célja: A regisztráció, megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással
kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán regisztrál, megrendel, hírlevélre
feliratkozik.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján), a GDPR
Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.
Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az
adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

5.6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik
az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Bizonyos esetekben szükségessé válhat az Adatkezelő számára adatfeldolgozók igénybevétele, ami azt jelenti,
hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban is rögzített személyes adatait átadjuk az adott szolgáltatással érintett
adatfeldolgozónak. Az adatfeldolgozók a személyes adatokkal kizárólag az Adatkezelő utasításai szerinti
technikai feladatokat látják el, melyek a következők: adatok tárolása, értékelése, elemzése, rendszerezése,
szelektálása, archiválása, technikai és egyéb szervezési-bonyolítási feladatok ellátása és biztosítása, honlap
üzemeltetése, kapcsolattartás az érintettekkel, panaszkezelés. Az adatokat az adatfeldolgozók ugyanannyi
ideig őrzik, mint az Adatkezelő, ezt követően törlésre kerülnek. Az Adatkezelő e körben kijelenti, hogy valamennyi
adatfeldolgozót gondosan választja meg, minden esetben hangsúlyozza és elvárja a személyes
adatok kezelése során feltétlenül szükséges uniós és magyar jog szerinti előírások betartását. Az Adatkezelő
jogosult az adatvédelmi és biztonsági követelmények betartásának ellenőrzésére. Adatkezelő a honlap üzemeltetése
körében a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Adatfeldolgozó Neve: Rackhost Zrt., Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.,  Adószáma: 25333572206 Cégjegyzékszáma: 06 10 000489 Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, weboldal levelezések, adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás.

Adatfeldolgozó Neve: Facebook Ireland Ltd. (Facebook/Instagram)
Székhelye: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország
Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: Az Érintett által a reklámozási tevékenység érdekében jóváhagyott személyes adatokon alapuló
meghatározott, célzott elektronikus hirdetések eljuttatása az Érintett számára. Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálják. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre
állás); - hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); - változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban
elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja,
hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és
az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi - a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen
hozzá, aki erre jogosult; - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét; - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.

Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt
védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető
a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk
a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)
függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre,
szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő
az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági
esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának
ellenőrzését is.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst
az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve,
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására
szolgáló indokokat is.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási
jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: - az
adatkezelés céljai; - az érintett személyes adatok kategóriái; - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; - a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; - a felügyeleti hatósághoz
címzett panasz benyújtásának joga; - az adatforrásokra vonatkozó információ; - az automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték; - az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; - a személyes adatok gyűjtésére
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok
törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: - a véleménynyilvánítás szabadságához és
a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; - a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; - a népegészségügy
területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
közérdek alapján; - vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül: - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását; - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett tiltakozott
az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés
korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne
terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat,
azaz pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken (a törvényszékek
felsorolását az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek”ttp://birosag.hu/torvenyszekek.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8.12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve
adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: - az Adatkezelő megfelelő
technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi
incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például
a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; - az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan
további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; - a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne
szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett
tájékoztatását.

8.13. Kártérítés és sérelemdíj Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként
vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az
adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat
terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta
vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő
mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által
okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes
kárért. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8.14. Eljárási szabályok - Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. - Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő
a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton
kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. - Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az
érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. - Az Adatkezelő a kért
információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy –különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat
fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. - Az Adatkezelő minden olyan címzettet
tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve
amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. - Az Adatkezelő az adatkezelés
tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért
további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban
kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem
érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított
adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi
információkról:
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
meghatározásának szempontjairól;
• azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat
a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló
adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés
kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy
milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása ;
• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Az oldal tetejére